Eucharystia

Najświętszy Sakrament

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało i Krew Pana. Elementy te konstytuują jeden i ten sam akt kultu.

Celebracja Najświętszej Eucharystii obejmuje zawsze: głoszenie Słowa Bożego, dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za dar Jego Syna; konsekrację chleba i wina oraz uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pana.

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej.

Sam Jezus Chrystus, wieczny Arcykapłan Nowego Przymierza, działając przez posługę kapłanów, składa Ofiarę eucharystyczną. Sam Chrystus, rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, jest również darem ofiarnym składanym w Eucharystii.

Tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Najświętszej Eucharystii i konsekrować chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.

Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, musi być w stanie łaski uświęcającej. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech ciężki, nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Kto ma zamiar przyjąć Najświętszą Eucharystię, powinien zachować post eucharystyczny, tzn. przynajmniej na godzinę przed Komunią św. powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju (z wyjątkiem tylko wody i lekarstw).

Kościół poleca wiernym, aby zawsze przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii i zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku.

W naszym kościele Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w każdy czwartek od 18.30 do 19.00 i w każdą sobotę od godz. 7.30 do 8.15.

 

Szczególnie ważnym momentem w życiu każdego katolika jest

przyjęcie Komunii świętej po raz pierwszy!

 

W naszej parafii okres przygotowania do jej przyjęcia trwa przez trzy lata w szkole, a sama uroczystość połączona z pełną Eucharystią przypada na zakończenie bloku nauczania w klasie III, w maju.
Dzieci przystępujące do tego sakramentu (oprócz katechizacji w szkole) wraz z  rodzicami winny uczestniczyć w każdą niedzielę w Eucharystii o godz. 10.30 (lub w innej Mszy).

Przygotowania trwają cały rok i składają się na nie spotkania każdego miesiąca w wyznaczonych terminach.

W maju odbywają się przygotowania bezpośrednie.

 

Informacje dotyczące zamawiania Mszy Świętych i wypominek

W godzinach urzędowania można zamawiać w kancelarii parafialnej intencje mszalne za żywych lub zmarłych członków naszej rodziny, sąsiadów itd. Dziękujmy Bożej Opatrzności za jubileusze małżeńskie i rocznice urodzin, za otrzymane łaski i dary, skierujmy prośby do Miłosierdzia Bożego o życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych ? oni bardzo potrzebują naszej modlitwy. Pamiętajmy o nich również w wypominkach rocznych. W naszej parafii wypominkami za zmarłych modlimy się w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godz. 7:30, 9:00 i 12:00. Intencje mszalne na dany tydzień wywieszane są także wraz z ogłoszeniami w gablocie parafialnej.

Intencje mszalne i wypominki można również zapisywać u kapłana w zakrystii w niedzielę po każdej Mszy Świętej.

Msza Święta Gregoriańska

Msza Święta Gregoriańska oznacza 30 Mszy Świętych odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowanych za jedną osobę zmarłą.

Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego mnicha benedyktyńskiego. Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego dnia zakonnik miał się objawić papieżowi i dziękować za wyświadczone mu w ten sposób miłosierdzie. Modlitwa za zmarłych, do której zachęca wiernych Kościół, jest wyrazem ufności w Boże miłosierdzie, większe o d niedoskonałości życia człowieka i jego grzechów. Jak pisze św. Paweł: ?On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby w raz z Nim i wszystkiego nam nie darować?? (Rz 8,32). Wiara w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne , które Jezus obiecuje swoim uczniom, stanowi fundament chrześcijaństwa, dlatego właśnie modlimy się o odpuszczenie grzechów i chwałę nieba dla naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata.

Cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r.:

  • Msza Św. sprawowana w intencji jednej osoby;
  • ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;
  • odprawiana 30 razy (30 Mszy świętych);
  • w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni (bez przerw).

Msze Święte gregoriańskie można zamawiać w kancelarii parafialnej.